You are currently viewing Klimaendringer i Somalia

Klimaendringer i Somalia

Vi beskriver tre utfordringer Somalia står overfor i møte med klimaendringer:

1) Tørke: Land i Afrika er særlig utsatt for klimaendringer. De rammes hyppigst av flom, tørke, hetebølger og annet ekstremvær. I Somalia kommer det alvorlige tørkeperioder som truer livet til millioner av mennesker. Jordbruk og husdyrhold er viktige motor for økonomien, men disse sektorene rammes hardt av tørken som kommer i tillegg til ustabiliteten i landet, og sårbarheten til myndighetene. I 2010 opplevde Somalia en tørkesesong som førte til hungersnød. Hundretusenvis av mennesker døde som følge av tørken. Når Thomas Boe Hornburg og Ole Jacob Sending skriver at sårbare stater ikke er rigget til å håndtere klimaendringer, er tørken i Somalia i 2010 et eksempel.

2) Tilgang på Energi: Den begrensede tilgjengeligheten og de høye energikostnadene gir store utfordringer for økonomisk vekst i Somalia. Ifølge verdensbanken (estimat) har omtrent 32% av befolkningen i Somalia tilgang på elektrisitet. Energiforbruket i Somalia er avhengig av tilgjengelig trekull som dekker omtrent 80% av det totale energibehovet. Aggressiv avskoging fører også til økologiske problemer og tap av beiteområder for gjetersamfunn. Al-Shabab tjener dessuten millioner av dollar i året på salg av kull til land i Midtøsten. Dette gir dem finansieringskilder og ødelegger miljøet samtidig. 

3) Overfiske og dumping av farlig avfall i havet: Somalia har ett av Afrikas lengste kyststriper med de resursene som følger. Siden borgerkrigen brøt ut på 90-tallet har ikke Somalia hatt en effektiv marine eller kystvakt som kan overvåke kysten. Utenlandske fiskere har fisket for flere tusen tonn ulovlig og multinasjonale selskaper har dumpet giftig avfall og plast utenfor Somalias farvann. Det ødelegger fiskebestanden og annet miljø i havet. Overfiske og giftig avfall utgjør derfor et stort problem for miljøet, fiskerisamfunn og fiskebestanden.

Hva kan Norge gjøre?

Somalia er et av Norges prioriterte «Partnerland i utviklingspolitikken» som en partner for stabilisering og konfliktforebygging. Det er lite klima å spore i innsatsområdene. Tvert imot har Somalia blitt en del av Norges ”olje for utvikling” program som innebærer støtte til kapasitetsbygging og forvaltning av oljesektoren.

Norge bør i enda større grad gå inn med hjelp som demper konsekvensene av klimaendringer i Somalia. Landet har sterkt behov for fornybar energi som et alternativ til kull. Her kan Norge hjelpe Somalia med å skaffe seg nye kilder til energi, men det forutsetter stabilitet og investeringer. Norge bør også hjelpe Somalia med forvaltning av havressurser, overvåking og kapasitetsbygging slik at Somalia blir i stand til å beskytte sitt farvann mot ulovlig fiske og dumping av giftig avfall.

Klima og miljøendringer i Øst-Afrika og særlig i sårbare stater som Somalia og Sør-Sudan truer millioner av mennesker. Norge bør derfor gjøre klima og miljøpolitikk til en enda større prioritet i utviklingspolitikken.